KVKK Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA BİLDİRİMİ

AYYAPI olarak bizimle herhangi bir şekilde iletişime geçen sizlerin kişisel verilerinin korunmasına büyük önem vermekteyiz. Bu kapsamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca “veri sorumlusu” sıfatıyla kişisel verilerinizi KVKK’na uygun olarak ve aşağıda belirtilen amaçlar ve sınırlar kapsamında işlemekte ve buna uygun gerekli idari ve teknik tedbirleri almaya son derece özen göstermekteyiz. Bu sebeple işbu “Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Bildirimi” (Bildirim) vasıtasıyla kişisel verilerinizi işleme süreçlerimiz ve KVKK haklarınız hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.

1. Kişisel veri nedir, kim işler?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 3. maddesi uyarınca kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder. AYYAPI firması, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca veri sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizi kanuna uygun olarak kaydedecek, saklayacak, güncelleyecek, işleyecek ve mevzuatın izin verdiği durumlarda üçüncü kişilere açıklayabilecek ve aktarabilecektir.

2. Kişisel Verilerinizi Toplamamızın Hukuki Sebebi Nedir?

Kişisel verileriniz tarafımızla iletişime geçtiğiniz sırada ve/veya sonrasında yazılı ve/veya sözlü olarak ve/veya elektronik ortamda tarafımıza iletmiş olduğunuz, özel nitelikli kişisel verileriniz de dahil olmak üzere her türlü bilgi ve belgeyi ifade etmekte olup, bu bilgiler fiziki ve dijital ortamda saklanmaktadır. Kişisel verileriniz, KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK’ nın ilgili maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında iş bu Bildirim’ de belirtilen gerçek ve tüzel kişiler ile yurt içinde ve yurt dışında işlenebilmekte ve yurt içine ve yurt dışına aktarılabilmektedir.

3. Kişisel Verilerinizin Toplanma ve İşlenme Yöntemi

AYYAPI ile iletişime geçtiğiniz konu hakkındaki gerekliliklerinin ifa edilmesi kapsamında, Bildirim’ in III. Maddesinde belirtilen amaçlar çerçevesinde, AYYAPI’nın yasal yükümlülükleri dâhil tüm yükümlülüklerinin ifa edilebilmesi adına Kişisel Verileriniz aşağıdaki yöntem ve vasıtalar ile AYYAPI tarafından otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle toplanabilmektedir ve işlenebilmektedir.

AYYAPI, Kişisel Verilerinizin işlenmesinde KVKK ve ilgili mevzuat kapsamında belirtilen veri işleme ilkelerine ve yükümlülüklerine uygun davranmaktadır.

Kişisel veriler işlenirken aşağıdaki ilkelere uyulmaktadır:

- Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma

- Doğru ve gerektiğinde güncel olma

- Belirli, açık, meşru amaçlarla işlenme

- İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı, ölçülü olma

- İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme


4. Kişisel Verileriniz İşlenme Amaçları Kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaçlar kapsamında işlenmektedir:

AYYAPI ile iletişime geçtiğiniz konu hakkındaki gerekli işlemlerin yapılması, AYYAPI’nın vermiş olduğu veri depolama, saklama ve paylaşım hizmeti kapsamındaki hizmetini ifa etmesi için, ilgili mevzuat kapsamında kanunu ve/veya hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, Yetkili kurum ve kuruluşların taleplerinin karşılanması, tarafınızın talep edeceği bilgi, etkinlik ve hizmetlerle ilgili tarafınıza bilgilendirme yapmak, Veri kayıplarının önlenebilmesi için kopyalama/yedekleme yapmak, Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak amaçlarıyla, daha iyi bir hizmet sunabilmek, iş sözleşmesinin ifası için gerekli amacın yerine getirilmesi, İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Sosyal Güvenlik Kanunu ve ilgili mevzuat ile diğer kanunlar ve mevzuat kapsamında gereklilikleri yerine getirmek amacıyla, şirketin idaresi, işin yürütülmesi, şirket politikalarının uygulanması amacıyla, taraflarla yapılan sözleşmenin ifası ve KVKK’da belirtilen diğer amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

5. Kişisel Verilerinizin Yurtiçi veya Yurtdışı Aktarımı KVKK ve yukarıda yer alan I ve II. Maddeler uyarınca toplanan kişisel verileriniz;

KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde ve yukarıda yer alan amaçlarla, AYYAPI ve ortaklarının hissesinin bulunduğu diğer işletmeler dâhil olan tüm şirketlerin hissedarlarının ileride hissedar olacağı diğer yurt içi/yurt dışı şirket/kuruluş ve bağlı ortaklıklar da dâhil olmak üzere AYYAPI ve ilişkili yurt içi/yurt dışı şirketleri/kuruluşları ile bu şirketlerin yurt içi/yurt dışı iş ortaklarına, tedarikçilerine, servis sağlayıcılarına, gerçek ve/veya tüzel kişi hissedarlarına; kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere aktarılabilmektedir. Ayrıca, AYYAPI bünyesinde bilgi teknolojileri, temizlik, yemek, güvenlik, taşıma, giyim, sağlık vb. hizmetlerinin sağlanması amacıyla AYYAPI dışı firmalar ile çalışılmakta olup, bu hizmetlerin görülmesi kapsamında ilgili firmaların destek sağlamak amacı ile zaman zaman şirket programlarına erişebilme ve dolayısı ile bu programlar altında olan Kişisel Verilerinize erişebilme imkânı olabilmektedir. Yasal yükümlülükler çerçevesinde gerekmesi halinde Kişisel Verileriniz Sosyal Güvenlik Kurumu gibi idari kurumlara veya yargı organlarına aktarılabilmektedir.

6. Kişisel Verilerinizin işlenme Süresi KVKK’ya uygun olarak;

işbu bildirimde belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz; KVKK md. 7/f.1.’e göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zamanaşımı süreleri dolduğunda, kişisel verileriniz tarafımızca silinecek, yok edilecek veya anonimleştirerek kullanılmaya devam edilecektir.

7. AYYAPI işyerinin kamera ile gözetimi:

AYYAPI’nın işyerinin giriş ve çıkışları, koridorlar, ortak alanlar ve işyerinin dış cepheleri işyeri güvenliği ve iş sağlığı ve güvenliği amacıyla kameralar ile görüntülenmekte olup bu kayıtlara yalnızca AYYAPI bünyesindeki ilgili departmanlar tarafından erişilebilmektedir ve kayıtlar güvenlik amaçları ile belirli bir süre ile muhafaza edilmekte olup, bu sürenin bitiminde imha edilmektedir.

8. KVKK AYYAPI’da Veri Sahibi Olarak Haklarınız KVKK ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde;

- Kişisel Verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

- Kişisel Verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

- Kişisel Verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanıp kullanılmadığını öğrenme

- Yurtiçinde veya yurtdışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

- Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

- KVKK mevzusunda öngörülen şartlar çerçevesinde Kişisel Verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme

- Yukarıdaki maddeler kapsamında yapılan işlemlerin Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

- İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

- Kişisel Verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

9. KVKK uyarınca AYYAPI’nın Kişisel Verilerinizi Açık Rızanız Olmaksızın İşleyebileceği Haller:

KVKK’nın 5. maddesi uyarınca, aşağıdaki hallerde AYYAPI, açık rızanız aranmaksızın yukarıda belirtilen ve kanuna uygun olarak almış olduğu kişisel verilerinizi işleyebilir:

- Kanunlarda açıkça öngörüldüğü hallerde,

- Fiili imkânsızlık nedeniyle veri sahibi olarak rızanızı açıklayamayacak durumda olmanız veya rızanıza hukuki geçerlilik tanınmayan hallerde kendinizin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için kişisel verinizin işlenmesinin zorunlu olması,

- AYYAPI’ya dâhil olan şirketlerin hissedarlarının ileride hissedar olacağı diğer yurt içi/yurt dışı şirket/kuruluş ve bağlı ortaklıklar ile akdettiğiniz bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

- AYYAPI’nın bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

- Kişisel verinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması,

- Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

- Sahip olduğunuz temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, AYYAPI’nın meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

10. Haklarınız Kapsamında AYYAPI’ya Başvuru Yolları

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca sahip olduğunuz yukarıda anılan haklarınızı kullanmak için link üzerinde belirtilen iletişim formunu eksiksiz doldurmak ve eksiksiz doldurduğunuz bu formu Menderes Mah. Cengiz Topel Cad. No: 1/13-C Sincan/ANKARA adresine bizzat başvurarak veya noter vasıtasıyla iadeli posta yoluyla iletmek suretiyle AYYAPI ile irtibata geçebilirsiniz. AYYAPI, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içerisinde sonuçlandıracaktır. İşlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, tarafımızca Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bununla beraber, kişisel verilerinizle ilgili değişiklik ve/veya güncellemeleri her zaman info@ayyapi.biz adresine e-posta yoluyla veya bizzat yukarıda mevcut olan adresimize başvurmak suretiyle bildirebilirsiniz.